Mountain Apollo (Parnassius apollo) male feeding on thistles, Finland, July