Mountain Bearberry bushes {Arctous alpinus} on the shores of the White Sea, Karelia, N Russia