Mountain goat (Oreamnos americanus) female with kid, Mount Evans, Rocky Mountains, Colorado, USA