Mountain Goat (Oreamnos americanus) female with kid, Mount Evans, Colorado, USA.