Mountain hare {Lepus timidus} feeding on mountain grass, Monadhliath Mountains, Scotland, UK