Mountain nyala stag {Tragelaphus buxtoni} Bale Mountains, Ethiopia