Mountain ringlet butterfly {Erebia epiphron} Cumbria, England