Shipwreck of The Winston, 1970. Skeleton Coast, Namibia.