Jo / Hoan bushman making fire Bushmanland, Namibia 1996