Ju / Hoan bushman making fire, Bushmanland, Namibia. 1996