The fishing village of Eggum, Vestvagoy, Lofoten, Nordland, Norway