Orchids (Ponerorchis chusua) Jiajinshan Mountain , Sichuan Province, China.