Masked Palm Civet (Paguma larvata) at night, Kaeng Krachan National Park, Thailand