Osprey (Pandion haliaetus) flying, Mecklenburg-Vorpommern, Germany