Poison arrow frog {Dendrobates parvulus} Amazonia, Ecuador