Proboscis monkey {Nasalis larvatus} feeding, Kalimantan, Borneo, Indonesia.