Proboscis monkey (Nasalis larvatus) young male feeding in a tree, Bako National Park, Sarawak, Borneo, Malaysia, April