Yellowstripe Anthias (Pseudanthias tuka) school in Disc Coral (Turbinaria reniformis) reef, Papua New Guinea