Ring-tailed Lemur (Lemur catta) captive, from Madagascar.