Romanian shepherd watching sheep, Girchin, Carpathian mountains, Romania.