Shepherds pouring sheep milk into churns Transylvania, Romani