Rouget's rail {Rougetius rougetii} Bale Mountains, Ethiopia