Sanford's brown lemur {Eulemur fulvus sanfordi} captive from Madagascar