Eastern Bluebird (Sialia sialis) feeding on berries, Texas