Silver gull stirring water with feet {Chroicocephalus novaehollandiae} Australia