Small oriental honey bees (Apis florea) on their nest, India