Immature Springbok {Antidorcas marsupialis} drinking, Namibia.