Male Springbok (Antidorcas marsupialis) Skeleton Coast Park, Namibia.