Square-spot anthias (Pseudanthias pleurotaenia) male. Indonesia, October