Steppe grey shrike {Lanius (meridionalis) pallidirostris} feeding on bird prey, Oman