Dusky Leaf Monkey (Trachypithecus obscurus) feeding on leaves, Adelaide, South Australia, Australia