Tourists taking a boat tour of the Caroni Swamp. Caroni Bird Sanctuary, Trinidad, Trinidad and Tobago. February 2006