Tripletail wrasse (Cheilinus trilobatus) Andaman Sea, Thailand.