Rock tulip (Tulipa saxatilis) flower, Katharo, Crete, Greece, April 2009