Rock tulips (Tulipa saxatilis) in flower, Katharo ,Crete, Greece, April 2009