Rock Tulip (Tulipa saxatilis) in flower, on the Gious Kambos, Crete, April