Rock Tulip (Tulipa saxatilis) in flower, on the Gious Kambos, Spili, Crete, April