Mount Ararat, 5165 metres, Eastern Anatolia, Turkey