Welwitschia, male plant {Welwitschia mirabilis} Namibia