Male Western Parotia (Parotia sefilata) bird of paradise displaying to female at lek display site, Arfak Mountains, Papua, Indonesia.