White clawed Crayfish (Austropotamobius pallipes), eggs on abdomen of female, Europe