White faced ibis wading {Pledagis chihi} Texas, USA