White-faced Saki (Pithecia pithecia) male, native to South America