White-faced Saki (Pithecia pithecia) female, native to South America