White-faced Saki Monkey (Pithecia pithecia) juvenile feeding on vegetation, from northeastern South America, captive.