White ibis feeding in swamp. (Eudocimus albus) Florida, USA Corkscrew swamp NWR, bald cypres