White ibis in non-breeding plumage {Eudocimus albus} Corkscrew swamp sanctuary, Florida, USA