White lipped python snake {Leiopython albertisii} captive, New Guinea