White-nosed Bearded Saki (Chiropotes albinasus), Amazon, Brazil