White Stork (Ciconia ciconia) in meadow, Lake Neusiedl, Austria